Normer och Normkritik

Ett sätt att förändra världen är att engagera sig normkritiskt.
Det är precis vad det låter som: att tänka kritiskt kring och ifrågasätta normer.

Normer

Normer är osynliga regler och förväntningar, som varierar i tid och plats. Många normer handlar om vilka vi förväntas vara och hur vi förväntas leva. Det kan exempelvis vara normer som har att göra med kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet, hudfärg, religion, funktionsförmåga, ålder eller klass.

Normer och förväntningar gör att vissa personer blir mer självklara än andra, får mer makt, bekräftelse eller slipper förklara sig. Normer kan uppfattas som neutrala och ”normala” för den som följer den, ibland synliggörs den inte förrän någon bryter mot den.

Normer berör alla människor. De som följer normen blir mer självklara än andra, får mer makt, bekräftelse och slipper förklara sig. Ett annat ord för sådana fördelar är privilegier.

Exempel på norm: Heteronorm, vithetsnorm, cis-norm.

Normsamverkan/intersektionalitet

Normer hänger ihop med varandra. Det kan beskrivas som att normer samverkar, eller normsamverkan. Ett annat ord som brukar användas för att beskriva det är intersektionalitet.

För att förstå den värld vi lever i räcker det inte med att titta på en norm och hur den tar sig uttryck. Utan vi behöver se hur olika normer hänger ihop med varandra och vad det ger för konsekvenser. En kan exempelvis vara normföljare på ett område men vara normbrytare på ett annat område.

Exempel på normsamverkan: En vit kille som använder rullstol möter inte rasism, men är å andra sidan tvungen att fundera på hur han ska kunna vara delaktig och om han kan röra sig med rullstol där andra rör sig.

Normkritik

Normkritik handlar om att se normer som ger negativa följder och synliggöra dem. Ett normkritiskt engagemang innebär att ifrågasätta de normer som gör att människor har olika möjligheter och rättigheter.

När en exempelvis pratar om tolerans innebär det att uppmärksamma den som inte följer normen och tolerera den. Inom normkritik synliggör en istället vad normen eller normerna är, hur de upprätthålls och vad normerna får för konsekvenser.

Makt/Maktkritik

Att följa eller bryta mot normer kan ge mer eller mindre makt. Makt handlar om att ha möjligheter, förutsättningar och resurser exempelvis i form av pengar eller att bli lyssnad på. Personer som passar in i samhällets normer har till exempel lättare att få jobb, bostad och hög lön. Ju fler normer en passar in i, desto mer makt har en ofta i form av status, trygghet och pengar.

Självklart finns det många som bryter mot normer och förväntningar! Med ett normkritiskt tänk blir det enklare att synliggöra många olika sätt att vara på.

Kom ihåg att det inte är fel att passa in i normer. Det som är fel är att personer som bryter mot normer osynliggörs, trakasseras eller saknar vissa rättigheter.

Granska normer

Första steget i normkritik är att granska normer. Fundera på vad som ses som självklart och vilka personer som bekräftas. Sätt ord på normen! Nästa steg är att hitta nya vägar för att inkludera och bekräfta fler personer.

Top