Antirasism

Antirasism handlar om att göra saker som motverkar de rasistiska strukturer som präglar vårt samhälle. Om en vill engagera sig antirasistiskt kan det vara bra att ha koll på några begrepp och vad de betyder.

Rasism

Rasism är uppdelningen av människor utifrån föreställningar om hudfärg, etnicitet, religion, språk och/eller nationalitet. De föreställningarna tilldelar också grupper av människor olika egenskaper och beteenden. Det här handlar inte om hur kroppen ser ut eller fungerar utan om sociala konstruktioner, alltså idéer som präglar samhället. Rasism kan ta sig uttryck på olika sätt men utgår från den här uppdelningen av människor.

Den här uppdelningen, den rasistiska strukturen, fördelar makt och resurser så att vissa får tillgång till mer och andra till mindre. Strukturen påverkar alla människor, där vissa ges fördelar av den och vissa drabbas negativt av den. Normen inom en rasistisk struktur är vithetsnormen.

Vithetsnorm

Vithetsnormen sätter ord på det som ger fördelar i samhället, det som privilegieras. Vithet är en social konstruktion som beskriver en maktposition i samhället och är något som ger en person eller grupp privilegier. Vem som uppfattas som vit eller vilka egenskaper och beteenden som kopplas till vithet kan variera över tid och i olika sammanhang.

Rasifiering

Rasifiering är processen, alltså vad som händer, när en person eller en grupp människor utsätts för rasism. Ordet rasifiering används för att beskriva vad som sker när personen eller gruppen tillskrivs egenskaper och beteenden utifrån föreställningar om hudfärg, etnicitet, religion, språk och/eller nationalitet. På samma sätt som begreppet ”vithet” visar begreppet rasifiering på de sociala konstruktioner och föreställningar som är grunden för en rasistisk struktur.

Normkritiskt antirasistiskt engagemang

När du eller din grupp engagerar dig antirasistiskt, fundera över hur ni gynnas eller missgynnas av vithetsnormer. Det är viktigt att ansvaret för att förändra och påverka inte läggs hos personer som drabbas av rasism, men samtidigt är det viktigt att tänka på vem eller vilka som formulerar de problem som ni vill åtgärda och hur. Det handlar om att ge personer som drabbas av förtryck tolkningsföreträde över problem och lösningar. Ett normkritiskt antirasistiskt engagemang innebär att både fundera på hur makt fördelas och ser ut i den egna gruppen och hur ni genomför ert engagemang.

Top